วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE สายทางชุมชนอีสานเขียว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยอุ้มบุญ (ซอยข้างบ้านเลขที่ ๗๕๘ ถึงบ้านเลขที่ ๙๙๘) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๔๗๗ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไผ่หวาน บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอย 4 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ต.ค. 2562
จ้าง่ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจการประปาให้กับเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอย 4 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ต.ค. 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ
8  ต.ค. 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ