วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศในโครงการสองวัยสายใยรัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๕๗-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเท้ท้ายติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายทางบริเวณวัดโบสถ์ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 - เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายทางถนนเถลิงราชย์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง