วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (โครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๘๕๖๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง