วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างทางเชื่อมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา ๒๑ (ซอยร่มเย็น) บ้านเลขที่ ๒๒๒ ถึงบ้านเลขที่ ๗๒๔ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเล่ขที่ ๔๘๙ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยธารทอง ซอยแยกภายในซอย บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๙ เริ่มต้นจากบ้านเลขที่ ๕๔ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผว ๒๒๐๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตร ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน ๔,๔๓๔ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคต่างๆ ในเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง