วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ป้ายสัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หอกระจายข่าวไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ศพด.ทต.โพธิ์กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกหนอกไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อถังเคมีดับเพลิง (ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒) ขนาด ๑๐ ปอนด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อถังเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง