วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๑๒๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผค ๓๐๓๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๖๐๙ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจการให้กับกิจการประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง