วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอย 4 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ต.ค. 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ
8  ต.ค. 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
8  ต.ค. 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองสาธารณสุข)
8  ต.ค. 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
8  ต.ค. 2562
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
8  ต.ค. 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง)
3  ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCERTE) สายทางจากแยกหนองปรือ ถึงประตูค่ายสุรนารี (ประตู๓) บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ต.ค. 2562
ค่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(แบบหอถังสูงเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.)บ้านพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง
2  ต.ค. 2562
่ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจการประปาให้กับเทศบาล