วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ (EMS) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถแทรคเตอร์ ทะเบียน ตง ๔๓๗๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศในโครงการสองวัยสายใยรัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๕๗-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเท้ท้ายติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายทางบริเวณวัดโบสถ์ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง