วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๕๑๒๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างจ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๔๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง