วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุในโครงการอบรมการปลูกผักหวานในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๕๒๗ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีียง (หลักสูตรการทำสร้อยข้อมือหินนำโชค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรการทำสร้อยข้อมือหินนำโชค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรการทำช่อดอกไม้ผ้าขาวม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง (ติดตั้งป้ายจราจรภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
เหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรการทำลูกชุบ)
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง