วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
3  มี.ค. 2563
ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยน้ำผึ้งแลนด์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างทางเชื่อมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคอนันต์ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเลขที่ ๑๓๖ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเลขที่ ๑๓๐ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง