วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID)-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID)-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๔๘๘๑ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ศพด.ทต.โพธิ์กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน ๙๐ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน เปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง