วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘-๕๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อปั้มลมลูกสูบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๖๖๙๒ นครราชสีมา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๙๓๕๔ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๕๑๒๒ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)