วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผ้าหมึกพิมพ์ EPSON LQ-๓๑๐ งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู เซฟโรเล็ต หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าไฟประดับ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง