วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเต็นท์โดม ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่่อพัก สายทางตลาดหนองปรือ - ชุมชนบ้านพัก สวัสดิการข้าราชการกองทัพภาคที่ ๒ โครงการ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเลียบกำแพงสุสานฮากกา ถึงเขตเทศบาลนครราชสีมา บ้านหนองปรือ หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายทางข้างบ้านเลขที่ ๑๐๔๔ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น ข้างบ้านเลขที่ ๗๕๓ ถึงบ้านเลขที่ ๘๒๓ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท้ายซอยธารทอง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง