วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๘ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อกล้องวัดอุณหภูมิ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง