วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๕๖๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพ (EMS) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายกา่ร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้ง (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขน ๙๓๗๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง