วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
27  ม.ค. 2564
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการที่กำหนด จำนวนรวม ๑๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ภายในซอยปลาทอง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2564
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๖๒๙ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
เหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔