วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ บริเวณโค้งบ้านตาปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมเแบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๖๔๗ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง