วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2564
ซื้อตราประทับบนบัตรเลือกตั้งในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างทำความสะอาดห้องหัวหน้าสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามโครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้าง- จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา(Mobile printer) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๖๖๓ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกัน โรคต่างๆ ในเด็กเล็ก จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำโครงป้ายประชาสัมพันธ์ โครงสร้างเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง