วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพฺธิ์กลาง จำนวน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) หมายเลขทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเพื่อรับรองคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการอบรม โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อรับรองคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการอบรม โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง