วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาวงดนตรีโพล์คซอง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำเวที ประดับไฟบนเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ (แสง สี เสียง) โครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจการให้กับกิจการประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างงานออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด โครงการกันเงิน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทงานสถาปัตยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำบัตรผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานพร้อมสายคล้องคอ สกรีนโลโก้ตราเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (โรงเรียนเสนานุเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง