วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทงานระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๖ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทงานสถาปัตยกรรม จำนวน ๘ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ทำแผ่นพับให้ความรู้ โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุในการดำเนินงาน โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง