วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมห้องหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิค ทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมห้องนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด แยกเบญจพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๕๖๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทงานเขื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง