วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล พร้อมเลนส์และแฟลช (สำนักปลัดเทศบาล)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผค ๓๐๓๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ขา C จำนวน ๕ ตัว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๒ ตัว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน ๗ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔.๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง