วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-๖๖๙๒ นครราชสีมา (ประปา)จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างงานออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทถนนแบบผิว Asphaltic Concrete จำนวน ๗ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างงานออกแบบรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วงเงินค่าก่อสร้าง ๓,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) โดยวิธีคัดเลือก
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาวัสดุสาธิตการทำอาหารไทยและของดีโพธิ์กลาง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าไฟประดับ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง