วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
27  ม.ค. 2564
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการที่กำหนด จำนวนรวม ๑๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ภายในซอยปลาทอง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)