วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โต๊ะประชุมห้องประชุมท้าวสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดโคมไฟ LED) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๕๖๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพ (EMS) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายกา่ร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้ง (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง