วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (โรงเรียนเสนานุเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางถนนพิชัยสงครามจากสามแยกเบญจพล - สี่แยกบ้านหนองไผ่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
5  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ทางซอยพิชัยสงคราม ๑/๘ ถึงบ้านเลขที่ ๖๓๑ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมท้าวสุรนารี บ้านนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง