วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าไฟประดับ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาวงดนตรีโพล์คซอง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำเวที ประดับไฟบนเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ (แสง สี เสียง) โครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจการให้กับกิจการประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างงานออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด โครงการกันเงิน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทงานสถาปัตยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำบัตรผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานพร้อมสายคล้องคอ สกรีนโลโก้ตราเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง