วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างอจำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 516 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็นย่อย ๔ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลาทองย่อย ๓ ข้างบ้านเลขที่ ๗๒๕ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)