วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยดู่หมื่นไวย์ ซอย ๒ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายทางบ้านเลขที่ ๓๔๕ ซอยมีสุข บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น ข้างบ้านเลขที่ ๗๕๓ ถึงบ้านเลขที่ ๘๒๓ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๒๘๒ ถึงบึงแสนสุข ซอย ๕ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็นเป็นสุข บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๖๙๘ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอยพิชัยสงคราม ๑/๙ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมพร้อมทางเชื่อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน ๙๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง