วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดดอกไม้สด ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเต็นท์โดม ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่่อพัก สายทางตลาดหนองปรือ - ชุมชนบ้านพัก สวัสดิการข้าราชการกองทัพภาคที่ ๒ โครงการ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเลียบกำแพงสุสานฮากกา ถึงเขตเทศบาลนครราชสีมา บ้านหนองปรือ หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายทางข้างบ้านเลขที่ ๑๐๔๔ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง