วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตร วัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา(Mobile printer) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๑๓๑ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการสร้างสรรค์เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0037 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการสร้างสรรค์เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-6424 นครราชสีมา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8562 นครราชสีมา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8117 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง