วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน 86-4248 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถแทรคเตอร์ ทะเบียน ตง 4376 นครราชสีมา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8562 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อทรายกำจัดยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-2369 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง