เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

        

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดโครงการฯ 
เพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอื่นๆ สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งการรู้รักสามัคคี โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ จังหวัดเพชรบุรี
2018-03-23
2018-01-29
2017-12-13
2017-12-13
2017-11-23
2017-10-30
2017-10-06
2017-10-05
2017-09-15
2017-09-08